Kontrola zarządcza

Rechtsbruch, Rechtverletzung, Unrecht, Recht, Paragraf, rechtswidrig, Justiz, Delikt, Rechtswidrigkeit, Bruch, Skandal, Fehlurteil, Ungerechtigkeit, Symbol, Zeichen, zerbrechen, Illustration, Hintergrund, Abmahnung, Paragrafenzeichen, Anwalt, Justizskandal, Grafik, rot, weiß, AGB, 3D, freigestellt, isoliert, illegal, strafbar, kriminell, Rechtbeugung, Gefahr, Gerechtigkeit, aushebeln, Justizirrtum, Missbrauch, Rechtsstaat, rot, Rechtswissenschaft, Richter, Risiko, Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft, Vorsicht, allgemeine Geschäftsbedingungen, Freisteller, Paragraph, Problem, verstoßKONTROLA ZARZĄDCZA A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej. W myśl zapisów ustawy kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (art. 68 ust. 1).

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.

Komunikatu MF nr 23 z 16 grudnia 2009 r. precyzuje wymagania kontroli zarządczej.

 • określenie celów i zadań,
 •  monitorowanie i ocena realizacji zadań,
 • identyfikacja ryzyka,
 • analiza ryzyka,
 • reakcja na ryzyko, ale w odniesieniu do misji pełnionej przez jednostkę sektora finansów publicznych, tak aby zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań oraz dostosować się do wymagań art. 68 i 69 Ustawy o finansach publicznych.

Podstawowym wymaganiem jest zapis, że „proces zarządzania ryzykiem powinien być dokumentowany”, tak aby „w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej zapewnić odpowiedni system monitorowania realizacji celów i zdań przez jednostki podległe lub nadzorowane.”

Wymagana samoocena :

 • co najmniej raz w roku, dokonywana przez osoby zarządzające i pracowników jednostki,
 • ujęta w ramy procesu odrębnego od bieżącej działalności i udokumentowana

Wymagane jest (nie we wszystkich jednostkach) uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej na podstawie :

 • monitorowania
 • samooceny
 • audytu wewnętrznego (obiektywna i niezależna ocena kontroli zarządczej)
 • kontroli

oraz potwierdzenie uzyskania zapewnienia w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.

W Komunikacie standardy zostały przedstawione w pięciu grupach (tj. łącznie 22 standardy
i do każdego grupa dokumentów i procedur) :

 • Grupa standardów A – środowisko wewnętrzne
 • Grupa standardów B – cele i zarządzanie ryzykiem
 • Grupa standardów C-mechanizmy kontroli
 • Grupa standardów D- informacja i komunikacja
 • Grupa standardów E- monitorowanie i ocena

Ważne, aby wiedzieć, że nie dotyczy to kontroli w obszarze finansowym, tylko korporacyjnie, czyli całościowo: organizacja, zarządzanie, finanse itd. W zakresie finansowym było to wykonywane na podstawie przepisów z roku 2006.